Impregnace Collonil Carbon Pro 400ml

Vynikající impregnace na všechny druhy našich bot, na bundy, batohy.

Skladem
Kód: C1
Značka: Collonil
299 Kč

● univerzální impregnace na všechny druhy usní a textil, chrání proti vlhkosti a hloubkovému znečištění materiálů

● díky unikátní carbon-technologii vynikající účinnost

● stačí jeden nástřik ze vzdálenosti cca 30-ti cm

● kromě vlhkosti velmi dobře odpuzuje také mastnoty

● atest na obuv/oděvy, vybavené membránami – např. Gore-Tex

● zachovává po aplikaci propustnost tělesných par

● velmi dlouhá účinnost na materiálech a odolnost proti poškození impregnačního nástřiku – odolá chůzi v trávě, sněhu a také čištění popř. krémování obuvi

● po aplikaci spreje stačí nechat nástřik jen důkladně zaschnout

● vhodný na obuv, koženou galanterii, veškeré textilní výrobky, syntetiku, sedací soupravy, autosedačky apod.

 

Signální slovo: Nebezpečí!

Standardní věty o nebezpečnosti


H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

Návod na použití Carbon Pro

  • Doporučujeme impregnovat ještě před prvním použitím!
  • Nejdříve impregnovat, poté ošetřovat!
  • Před upotřebením dózu dobře  protřepejte. Zásadně se musí stříkat na čistý a absolutně suchý povrch ze vzdálenosti min. 30 cm.
  • Při menší vzdálenosti může dojít k vytvoření fleků.
  • Nechejte důkladně zaschnout. Po zaschnutí hladkou useň přeleštěte, drsnou rozkartáčujte.
  • Polymerní řetězce vytvoří na povrchu materiálu prodyšnou síťovou konstrukci s velmi malými mezerkami. Kapky vody neproniknou sítí polymerních řetězců díky svému povrchovému napětí a materiál zůstane suchý. 
  • Carbon Pro ochrana se aplikuje v závislost na počasí, materiálu a zatížení t.j. cca po 12-15 použitích ( nošení).
  • Poté je nutné nástřik obnovit (mezi jednotlivými nástřiky nenechejte materiál provlhnout do hloubky - je nutné nástřik opakovat včas! ).

Povinné informace Carbon Pro

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/osetření.
P410+P412 Chraňte pred slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nádobu zlikvidujte jako nebezpečný odpad. 

Bez dostatečného větřání je možný vznik explozivních směsí.

Nebezpečné komponenty k etiketování:
Uhlovodíky, C11-12, isoalkany, <2% aromátů; Uhlovodíky, C6-7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole:
Zpět do obchodu